Условия за ползване

www.ledekrani.bg е електронен магазин на „ЛЕД КОРЕКТ” ЕООД.

Посещаването на електронния магазин от клиента се счита за приемане на общите му условия.

Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия, касаещи изпълнението на поръчките и използването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на осъществяване на поръчката си.

Складова наличност

Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база на складова наличност, но е възможно някой модел или дадено количество да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока клиентът ще бъде уведомен по телефон или на посочения от него електронен адрес в рамките на 24ч от подаването на поръчката.

Коректно подадени данни

Приема се, че посоченият от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й.

При посочени неверни данни при подаване на поръчка – сгрешен електронен адрес, лице за контакти и/или телефон, www.ledekrani.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Права и задължения на страните

1.  www.ledekrani.bg се задължава:

  • да прехвърли на клиента собствеността на заявения за покупка продукт
  • да достави в срок заявения продукт
  • да полага грижа за изпълнение на своите задължения

2. Клиентът се задължава:

  • да посочи валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен адрес;
  • да плати цената на стоката;
  • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
  • да получи продукта.
Отговорност

www.ledekrani.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.ledekrani.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.ledekrani.bg.

www.ledekrani.bg гарантираме, че всички продукти са фабрично нови.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на www.ledekrani.bg, съобразно българското законодателство.